Cablatge Estructurat de xarxa: Diferència entre les revisions

De Guifi.net - Wiki Català

(Recursos)
 
m (1 revisió: Guifi.net)
(Cap diferència)

Revisió de 21:34, 13 nov 2010

El cablatge estructurat es defineix com el sistema col·lectiu de cables, canalitzacions, connectors, etiquetes, espais i resta de dispositius que han de ser instal·lat per establir una infraestructura de telecomunicacions en un edifici, conjunt d'edificis o campus. Les característiques i instal·lació d'aquests elements s'ha de fer seguint un sèrie d'estàndards per tal que puguin ser qualificats com a cablejat estructurat.

Els avantatges d'utilitzar cablatge estructurat són:

 • Independència de proveïdor i protocols (infraestructura genérica)
 • Flexibilitat d'instal·lació
 • Capacitat de creixement i escalabilitat
 • Facilitat d'administració

El cablatge estructurat consisteix en l'estesa de cables a l'interior d'un edifici amb el propòsit d'instal·lar una o vàries xarxes d'àrea local. Les xarxes solen ser xarxes Ethernet IEE 802.3 (o variants IEE 802.x) però no obstant, també pot tractar-se de xarxes de fibra òptica o coaxial.

Descripció

Al 1991 l'associació d'indústries electròniques van desenvolupar l'estàndard comercial de telecomunicacions EIA/TIA568. Aquest estàndard especifica com ha de ser el:

 • Cablatge horitzontal
 • Cablatge troncal ("backbone")
 • Cablatge d'interiors: rosetes d'estacions de treball, cablatge i connectors.

Al 1991 quan es va desenvolupar aquest estàndard els cables UTP estaven en desenvolupament.

Més tard es van presentar el estandards

 • TSB36 y TSB40A para proveer lo cables UTP y especificaciones para conexiones del hardware, definiendo él número de propiedades físicos y eléctricos particularmente para atenuaciones y crostock, el revisado estandart fue designado "ANSI/TIA/EIA568A", el cual incorpora la forma original de EIA/TIA568 más TSB36 aprobado en TSB40A.

Actualment s'utilitzen sobretot cables UTP pels avantatges que podeu llegir a l'enllaç anterior i la seva facilitat d'instal·lació.

El cablatge estructurat permet les comunicacions de veu i dades, pensat per a la convivència de:

 • Xarxes d'àrea local
 • Xarxa de veu. Centrals Telefòniques
 • Fax
 • Videoconferència
 • Intranet i Internet

El tendido de cable para una red de área local tiene cierta complejidad cuando se trata de cubrir áreas extensas tales como un edificio de varias plantas. En este sentido hay que tener en cuenta las limitaciones de diseño que impone la tecnología de red de área local que se desea implantar:

 • La segmentación del tráfico de red.
 • La longitud máxima de cada segmento de red.
 • La presencia de interferencias electromagnéticas.
 • La necesidad de redes locales virtuales.
 • Etc.

El cablatge estructurat en un edifici és basa en dues parts:

 • L'estesa de cables a cada planta de l'edifici.
 • Interconnectar els cables de cada planta.

Cablatge horitzontal o "de planta"

 • Punts de connexió terminals o rosetes
 • Estesa de cables per canals o sostres o terres fals
 • Cada planta té un o més armaris de distribució i sempre hi ha com a mínim un armari de distribució de planta
NOTA: Cal fer notar que el cablatge estructurat s'encarrega de les parts fixes de la xarxa i es per aquesta raó que el cablatge estructurat acaba als punts de connexió terminals o rosetes i no inclou els latiguillos que connecten els nodes de xarxa (PC, telèfon, etc.) amb les rosetes.

Cablatge vertical o "troncal"

Els armaris de distribució de planta es connecten entre si mitjançant un altre conjunt de cables que travessen verticalment l'edifici. Tots aquest cables acaben en un sala anomenada Sala de Comunicacions. Aquí sovint és on se situen les infraestructures de telecomunicacions (pasarel·les a xarxes WAW com Internet o a altres xarxes com pot ser la xarxa telefònica). També potser el lloc on se situa el Centre de Processament de Dades o Centre de Càlcul on típicament se situen el servidors i altres màquines de la xarxa.

El cablatge vertical doncs, compleix amb la funció de cablatge troncal. Cal fer notar que en aquest cablatge es concentra tot el tràfic de totes les plantes i per tant és recomanable utilitzar tècniques de major capacitat que les utilitzades en la distribució en planta com pot ser Fibra Òptica (FDDI) o tècnologia Gigabit Ethernet.

Subsistemes de cablatge estructurat

El cablatge estructurat esta format per diversos subsitemes:

 • Sistema de cablatge troncal (vertical)
 • Sistema de cablatge horizontal
 • Salida de área de trabajo.
 • Cuarto o espacio de telecomunicaciones.
 • Cuarto o espacio de equipo.
 • Cuarto o espacio de entrada de servicios.
 • Administració, etiquetat i proves.
 • Sistemes de posta a terra per a telecomunicacions.

Estàndards

Hi han molts estàndards relacionats amb el cablatge estructurat però el més important és:

Podeu consultar una llista completa a | Est.C3.A1ndares_de_Cableado_Estructurado

Recursos

Eines de l'usuari