Cloudy web UI

De Guifi.net - Wiki Català

Revisió de 19:15, 3 des 2015; Conxuro (Discussió | contribucions)

(dif) ←Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova→ (dif)

Introducció

La inferfície d'usuari web (web User Interface (UI)) de Cloudy utilitza una aplicació anomenada cDistro [1].

(Cal afegir què és)


Configuració

La configuració de cDistro es troba a /etc/cdistro.conf /etc/cloudy/cloudy.conf

Per defecte té el següent format:

#cdistro config
SERVER="/usr/bin/php"
OPTS=""
BINDIP="0.0.0.0"
PORT="7000"
DOCROOT="/var/local/cDistro"
# SSHAUTH=1 <- check user with ssh2 connection http://www.php.net/manual/en/function.ssh2-auth-password.php (Require: libssh2-php)
SSHAUTH=1
# LOGIN="root"
## PASSWORD = md5(md5('secret')) => php -r 'echo md5(md5("secret"))."\n";'
#PASSWORD="7022cd14c42ff272619d6beacdc9ffde"
PORT_SSL=7443


SERVER

La ruta de l'executable PHP.

Exemple:

  • "/usr/bin/php" - en el cas de Cloudy (Debian).


OPTS

Opcions de PHP.

(Cal afegir referències o més info i exemple)


BINDIP

L'adreça IP on el servei estarà escoltant.

Exemple:

  • "127.0.0.1" - acceptarà només peticions des de localhost.
  • "0.0.0.0" - acceptarà peticions des de qualsevol adreça.


PORT

El port que obrirà el servei per escoltar peticions.

Exemple:

  • "7000" - obre el port 7000


DOCROOT

La ruta de l'executable de l'aplicació cDistro.

Exemple:

  • "/var/local/cDistro" - en el cas de Cloudy.


SSLAUTH

Paràmetre que permet autenticació via SSH2 a l'aplicació, és a dir, per utilitzar les credencials que permeti el servidor SSH del sistema.

Pot ser 0 o 1.

Exemple:

  • "1" - activa aquesta opció.
  • "0" - desactiva aquesta opció (requerirà definir usuari i contrasenya).


LOGIN

El nom d'usuari per autenticar-se en l'aplicació.

Ha de ser una cadena sense espais.

Exemple:

  • "cloudy" - aquest usuari podrà fer log-in amb la contrasenya definida a PASSWORD.


PASSWORD

La contrasenya de l'usuari definit a LOGIN.

Ha de ser un hash sobre hash MD5 (hexadecimal), és a dir, un hash del hash de la contrasenya: md5(md5("PASSWORD")).


Exemple:

  • "46d934e0f59ff1e2272f9f5f7950e5d9" - hash corresponent a la cadena de caràcters "PASSWORD".

Exemples de com generar aquest hash en un terminal:

$ php -r 'echo md5(md5("PASSWORD"))."\n";'
46d934e0f59ff1e2272f9f5f7950e5d9
$ printf "PASSWORD" | md5sum | awk '{printf $1}' | md5sum | awk '{print $1}'
46d934e0f59ff1e2272f9f5f7950e5d9


PORT_SSL

Port que utilitzarà Cloudy en la interfície web amb HTTPS (si SSL està instal·lat).

Exemple:


Referències

  1. cDistro git repository: https://github.com/Clommunity/cDistro
Eines de l'usuari