Español  

MediaWiki/ca

De Guifi.net - Wiki Català

Icona d'esboç

Aquest article està en desenvolupament. Pràcticament totes les pàgines del Wiki de Guifi.net són editables, però en aquesta falta informació essencial. Ampliant-ho ajudaràs a millorar Guifi.net.
Potser puguis ajudar-te amb els wikis castellà i anglès si tenen una pàgina equivalent.


Cóm personalitzar el logo de mediawiki

 • Afegim l'arxiu amb la imatge que volem posar a:

/skins/common/images/

 • Canviem el nom de la image a:

/LocalSettings.php

$wgLogo       = "$wgStylePath/common/images/nomdelaimage.png";
 • Canviem el nom de la image també a:

/includes/DefaultSettings.php

$wgLogo             = "{$wgUploadPath}/nomdelaimage.png";
 • Ajustem el tamany a: (és necessari canviar tots els valors en px; en aquest exemple serien tots els 207px)

/skins/monobook/main.css

}
#column-one { padding-top: 207px; }
#p-logo {
  z-index: 3;
  position:absolute; /*needed to use z-index */
  top: 0;
  left: 0;
  height: 207px;
  width: 12em;
  overflow: visible;
}
#p-logo h5 { display: none; }
#p-logo a,
#p-logo a:hover {
  display: block;
  height: 207px;
  width: 12.2em;
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: 35% 50% !important;
  text-decoration: none;
}

La wikifarm anirà destinada majoritàriament als socis de la ONG Marsupi

Procés de creació wikifarm (a marsupi.org)

Se suposa haver entès i llegit els punts 2 i 3 a més de tenir la farm ja instal·lada.

[root] [marsupi:/nulito/www/marsupi.org/wiki]$ ./2.newwiki.sh
Directori instal·lació FARM: /nulito/www/marsupi.org/wiki
Directori wiki pare: /nulito/www/marsupi.org/wiki/wiki
::: Instal·lacio nova mediawiki a la wikifarm :::

Introdueix el directori a on s'instal·larà la nova wiki
aptitudefm

Ara el subdomini que apuntarà a aquesta wiki (ex. aptitudefm.marsupi.org)
aptitudefm


Es procedeix a crear la wiki www.marsupi.org/wiki/aptitudefm dintre de /nulito/www/marsupi.org/wiki/aptitudefm

ln: en crear l’enllaç simbòlic «/nulito/www/marsupi.org/wiki/aptitudefm/config»: File exists
ln: en crear l’enllaç simbòlic «/nulito/www/marsupi.org/wiki/aptitudefm/images»: File exists
Directori de la wiki: OK (/nulito/www/marsupi.org/wiki/aptitudefm)
Virual server: OK (aptitudefm)
* Reloading web server config apache2 apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name,
using 127.0.1.1 for ServerName
[ OK ]

Ara ja pots accedir a configurar la nova mediawiki: http://www.marsupi.org/wiki/aptitudefm (recorda apuntar l'entrada A del DNS a aquest servidor)

Ignorar els errors sobre els links simbòlics, gràcies a aquest comportament podem crear la wikifarm :)
Si no està creat el registre de DNS edites el teu /etc/hosts i afegeixes
x.x.x.x aptitudefm.marsupi.org


Obres un navegador i hi poses la url:

http://www.marsupi.org/wiki/aptitudefm

I emplenes la informació (deixar la resta per defecte)
wiki name:
contact e-mail:
Language: (es recomana deixar english ja que en altres idiomes posa accents a la URL)
Admin username: admin usuari per accedir a administrar la wiki
Password: password per accedir a administrar la wiki
Password confirm:

Database host: localhost (la ip del servidor de mysql)
Database name: wikifarm
DB username: wikifarm
DB password: ****
DB password confirm: ****

Database table prefix: aptitudefm

Vas al directori de la wiki i mous el LocalSettings.php a l'arrel de la wiki

[root] [marsupi:/nulito/www/marsupi.org/wiki/aptitudefm/config]$ mv LocalSettings.php ../

Funcionament Mediawiki farm

La idea d'una granja (farm) de mediawikis és de tenir vàries mediawiki instal·lades en un mateix servidor compartint una mateixa instal·lació.

En aquesta granja de mediawiki es comparteixen tots els fitxers a excepció dels directoris config i images. El motiu d'això és que cada mediawiki pugui tenir la seva configuració i imatges.
L'altre fitxer que no es comparteix és el LocalSettings.php, que és a on resideix tota la informació que fa referència a la mediawiki, com el tema per defecte (dintre del directori compartit skins) i els permisos sobre les accions de la wiki, tal com modificar o veure el contingut de la mediawiki.

Una altra cosa que es comparteix és la base de dades, però en aquest cas s'utilitzen prefixos. Aquest punt és molt important per evitar que dades d'una wiki s'escriguin a les taules d'una altra, això podria crear un mal funcionament de les dos mediawikis que entren en conflicte i per això es recomana utilitzar com a nom del prefix el mateix que s'ha utilitzat per al directori d'instal·lació.

Configuració d'una mediawiki farm

S'han creat una sèrie d'scripts que automatitzen algun d'aquests procesos.

El primer és 1.createfarm.sh

Aquest el què fa és fer una instal·lació per defecte d'una mediawiki. Aquesta mediawiki es pot utilitzar com a wiki, encara que no és recomanable, ja que si fem alguna modificació en els seus fitxers (fora del LocalSettings.php) afectarà a la resta de wikis que tinguem instal·lades a la granja.

Un cop executat aquest script, executarem 2.newwiki.sh

Aquest el què farà serà crear un nou directori dintre del directori a on hem escollit instal·lar la granja (per defecte /var/wikifarm) amb dos directoris dintre, config i images (en el cas de marsupi a /nulito/www/marsupi.org/wiki/).
A continuació fem un link simbòlic del directori a on tenim la wiki creada per l'script createfarm.sh sobre el directori que acabem de crear. Per les propietats del ln -s, els directoris config i images quedaran sense canvis.
També es crea un fitxer nou dintre de config anomenat index.php, aquest és el fitxer que ens guiarà amb la creació del LocalSettings.php de la nova wiki.

Aquest script, també et crea un servidor virtual d'apache perquè simplement apuntant un subdomini a la màquina en qüestió ja es pugui posar en producció la nova wiki. Inicialment l'script està pensat per això, però s'ha suprimit aquesta part ja que les wikis penjaran d'un subdomini (www) ja existent, poguent accedir a les wikis des de www.marsupi.org/wiki/nomcolectiu.

Finalment faltarà crear les taules de la nova wiki de la granja accedint a la direcció que hem escollit per a la wiki, allà serà important utilitzar el mateix nom d'usuari, clau d'accés i base de dades que hem destinat a la farm.
Per altra banda, tal com s'ha comentat abans, serà importantíssim definir un prefix per les taules de la nova mediawiki. Es recomana utilitzar el mateix nom de la carpeta o del subdomini, per identificar-les més fàcilment.

També hi ha un altre script que el què fa és treure una wiki de la granja, aquest és el 3.delwiki.sh.

Aquest script comprova quina wiki hi ha instal·lada sota un subdomini i en detecta els fitxers i els elimina. Aquesta part també modificada i simplement comprova que el directori de wiki existeixi.

SCRIPTS

1.createfarm.sh

#!/bin/bash

#valors configuració automàtica
SUBDIR=/wiki #important deixar la barra de davant i treure la de darrere
DOMAIN=www.marsupi.org$SUBDIR/
MAJVERSION=1.15
MINVERSION=1.15.1

echo "::: Creació d'una mediawiki farm :::"
echo "A on vols crear la granja de mediawikis? (per defecte /var/wikifarm/)"
read FARMLOC

if [ -z $FARMLOC ]; then
if [ -d /var/wikifarm/ ]; then
echo "El directori /var/wikifarm/ ja existeix. Siusplau, escull-ne un altre"
exit
else
mkdir -p /var/wikifarm
cd /var/wikifarm
fi
else
if [ -d $FARMLOC ]; then
echo "El directori $FARMLOC ja existeix. Siusplau, escull-ne un altre"
exit
else
mkdir -p $FARMLOC
cd $FARMLOC
fi
fi


echo "Descarregant la versió $MINVERSION (comprova que aquesta és la última versió, en cas contrari modifica aquest script)"
wget -c http://download.wikimedia.org/mediawiki/$MAJVERSION/mediawiki-$MINVERSION.tar.gz

echo "Instal·lant la mediawiki"
tar xvzf mediawiki-$MINVERSION.tar.gz
mv mediawiki-$MINVERSION wiki


echo "Ara ja pots executar l'script newwiki.sh per crear una nova wiki dintre la granja (./2.newwiki.sh)"

# pròximes versions
#echo "Ara algunes preguntes sobre la configuració per defecte de les wikis de la granja:"

2.newwiki.sh

#!/bin/bash

#valors configuració automàtica
SUBDIR=/wiki #deixar-ho en blanc si pengen des de l'arrel (important deixar la barra del principi i treure la del final)
FARMLOC=/nulito/www/marsupi.org$SUBDIR
MAINWIKILOC=/nulito/www/marsupi.org$SUBDIR/wiki #es recomana deixar-la intacte i sense instal·lar ni configurar
DOMAIN=www.marsupi.org

echo "Directori instal·lació FARM: $FARMLOC"
echo "Directori wiki pare: $MAINWIKILOC"

echo "::: Instal·lacio nova mediawiki a la wikifarm :::"
echo
echo "Introdueix el directori a on s'instal·larà la nova wiki"
read directory

if [ -d $FARMLOC/$directory ]; then
echo "El Directori $directory ja existeix, escull-ne un altre"
read directory
fi

echo
echo "Es procedeix a crear la wiki $DOMAIN$SUBDIR/$subdomain"
echo


#creació directori
mkdir $FARMLOC/$directory/
mkdir $FARMLOC/$directory/images
chmod a+w -R $FARMLOC/$directory/images
mkdir $FARMLOC/$directory/config
chmod a+w $FARMLOC/$directory/config
ln -s $MAINWIKILOC/config/index.php $FARMLOC/$directory/config/index.php

ln -s $MAINWIKILOC/* $FARMLOC/$directory/ > /dev/null
rm $FARMLOC/$directory/LocalSettings.php


#fer un check que tot és correcte
if [ -d $FARMLOC/$directory ]; then
echo "Directori de la wiki: OK ($FARMLOC/$directory)"
CHECK="OK"
else
echo "El directori $directory no s'ha creat correctament. Tens permisos per escriure al directori $FARMLOC?"
CHECK="FAIL"
fi


if [[ "$CHECK" = OK ]]; then
echo "Ara ja pots accedir a configurar la nova mediawiki: http://$DOMAIN$SUBDIR/$directory"
else
echo "Hi ha hagut un problema al crear la farm, siusplau, contacta amb l'administrador del sistema"
fi

3.delwiki.sh

#!/bin/bash

</nowiki>#valors configuració automàtica</nowiki>
FARMLOC=/nulito/www/marsupi.org/wiki

echo "::: Eliminació d'una wiki de la mediawikifarm :::"
echo
ls $FARMLOC
echo
echo "Aquestes són les wikis disponibles, quina vols eliminar? (no eliminar wiki que és la mare)"
read DELETION

echo "Estàs segur que vols eliminar $DELETION? (y/N)"
read CONFIRM

if [ -e $FARMLOC/$DELETION ]; then
if [ "$CONFIRM" = y ]; then
echo
#echo "eliminant $DELETION i els seus fitxers"

echo
echo "> Directori a esborrar: $DELETION és correcte?"
echo "> RECORDA: aquesta acció no té marxa enrere (y/N)"
read CONFIRM2

if [ "$CONFIRM2" = y ]; then
echo "--- Eliminant els fitxers"
rm -R $FARMLOC/$DELETION #directori wiki wikifarm
echo $FARMLOC/$DELETION
else
echo "--- s'ha cancel·lat la operació."
exit
fi
else
echo "s'ha cancel·lat la operació."
exit
fi
else
echo "El directori indicat no existeix."
exit
fi

TODO LIST

 • 1.createfarm.sh: demani les dades de configuració de mysql i definir certs valors per defecte, per tal que el fitxer config/index.php ja tingui alguns valors predefinits.
 • 3.delwiki.sh: que detecti i elimini les taules referents a la wiki que es vol esborrar.
 • 2.newwiki.sh: fer que no faci falta ni accedir a la pàgina de configuració de la wiki (per crear el LocalSettings.php i crear les taules mysql).
Eines de l'usuari