Español  

PPTP airos/ca

De Guifi.net - Wiki Català

< PPTP airos
Revisió de 17:53, 1 ago 2016; Jmsola1 (Discussió | contribucions)

(dif) ←Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova→ (dif)

(Aquest tutorial serveix per a firms standards a partir de la versió XM5.x )

Hem d'editar 1 arxiu, i crear-ne 2 de diferents, per fer-ho només heu de connectar-vos per ssh a l'antena utilitzant un terminal en Linux o Mac OS o bé el Putty [1] si ho feu des de Windows .

Primer de tot afegim les dades de la connexió al fitxer /tmp/system.cfg. Penseu a modificar l'USUARI, PASSWORD i IP_SERVER amb les dades de la vostra connexió.

cat<<EOT >> /tmp/system.cfg

guifibages.usuari=USUARI
guifibages.password=PASSWORD
guifibages.status=enabled
guifibages.serverip=IP_SERVER
EOT

Seguidament creem un script que s'encarregarà de llegir la configuració i aixecar el túnel

cat<<EOT >>/etc/persistent/tunel
#!/bin/sh

cfg="/tmp/system.cfg"

pptp=\`cat \$cfg |grep guifibages.status=enabled\`

if [ ! -z \$pptp ]
then
    logger -t poststart "PPTP Enabled"
    logger -t poststart "Configuring PPPd"
    user=\`cat \$cfg | grep guifibages.usuari= |sed s/guifibages.usuari=//\`
    pass=\`cat \$cfg | grep guifibages.password= |sed s/guifibages.password=//\`
    serverIP=\`cat \$cfg | grep guifibages.serverip= |sed s/guifibages.serverip=//\`
    wangw=\`cat \$cfg | grep route.1.gateway= |sed s/route.1.gateway=//\`
    echo "\"\$user\" *    \"\$pass\"" > /etc/ppp/pap-secrets
    echo "\"\$user\" *    \"\$pass\"" > /etc/ppp/chap-secrets

    cat << EOF > /etc/ppp/options.pptp
lock
noauth
nobsdcomp
nodeflate
persist
holdoff 5
+ipv6 ipv6cp-use-ipaddr
ipv6 ,
mtu 1450
mru 1450
EOF
                                                                 
    mkdir -p /etc/ppp/peers 2> /dev/null
    cat << EOF > /etc/ppp/peers/pptp
pty "pptp \$serverIP --nolaunchpppd"
name \$user
defaultroute
remotename PPTP
file /etc/ppp/options.pptp
ipparam pptp
EOF

    logger -t poststart "Setting up gateway"
    route add -host \$serverIP gw \$wangw
    route add -net 10.0.0.0/8 gw \$wangw
    #cp /etc/persistent/ip* /etc/ppp/
    logger -t poststart "Enabling IPV6 on all interfaces"
    sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=0
    logger -t poststart "Calling PPTP server"
    /sbin/pppd call pptp
    echo "\$?"
    sleep 5
    /sbin/ip -6 route del default ath0
    /sbin/ip -6 route add default dev ppp0
    /sbin/ip route del default
    /sbin/ip route add default dev ppp0
fi
EOT
 

Finalment, afegim dues lines al fitxer /etc/persistent/rc.poststart perquè, al arrencar l'antena, aixequi el tunel, i la segona que permet accedir a internet des de l'interficie LAN, fent un MASQUERADING de la LAN

cat<<EOT >> /etc/persistent/rc.poststart
#!/bin/sh
echo '/sbin/ip route del default dev ath0' >>/etc/ppp/ip-up
sh /etc/persistent/tunel
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/16 -j MASQUERADE
EOT

Ens queda per acabar donar permisos +x a tunel i ja podem reiniciar. També hem de grabar la configuració des del directori

chmod +x /etc/persistent/tunel /etc/persistent/rc.poststart
cfgmtd -w -p /etc/

Sort!

Eines de l'usuari