Español  

Servidor Proxy logs/ca

De Guifi.net - Wiki Català

< Servidor Proxy logs
Revisió de 20:53, 21 jul 2013; Blackhold (Discussió | contribucions)

(dif) ←Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova→ (dif)

Cambiar formato de hora en access.log

Per defecte, en el fitxer de logs d'squid apareix la hora en format unix. Per a fer-ho més llegible, podem executar el següent script que fa la conversió d'horar i ens grava una còpia a /var/log/squid3/accessUTM.log:

#!/bin/bash
COUNTLINES=`sed -n '$=' /var/log/squid3/access.log`
echo "[*] access.log te "$COUNTLINES" lines"
echo "Preparando la transformacion a tiempo UTM..."
sleep 3
echo > /tmp/access.log
for (( i=1; i<($COUNTLINES+1); i++ ))
do
sed -n "$i"'p' /var/log/squid3/access.log > /tmp/timestamp
TIME_STM=`cut -c -14 /tmp/timestamp`
TIME_UTM=`date -d @$TIME_STM`
sed 's/'"$TIME_STM"'/'"$TIME_UTM"'/' /tmp/timestamp >> /tmp/access.log
clear
echo "Modificando  /tmp/access.log"
echo $i " de " $COUNTLINES " linies."
done
echo > /tmp/timestamp
cp /tmp/access.log /var/log/squid3/accessUTM.log
echo > /tmp/access.log
exit 0

<< Tornar a Servidor Proxy

Eines de l'usuari