QoS Aplicada als Supernodes del Bages per tal de millorar les comunicacions VoIP

De Guifi.net - Wiki Català

A la comarca del Bages estem fent proves de telefonia sobre IP i, per tal de maximitzar la qualitat de les comunicacions, hem començat a implementar (experimentalment) priorització de paquets.

La nostra filosofia és intentar complir tant com sigui possible els comuns sense fils, respectant al màxim la neutralitat de xarxa. Tot i això, degut a la naturalesa dels paquets de telefonia IP, ens veiem obligats a tractar-los amb certa prioritat.

Supernodes on ara mateix hi tenim aplicada aquesta priorització de paquets:

10.228.5.1 (CastelladralST1)

10.228.5.2 (CastelladralST2)

10.228.16.129 (SLLTorreTelST3)

10.228.23.1 (SMdB-LaRiberaST1)

10.228.23.18 (SMdBRibera2Rd1)

Hem estat fent proves d'aplicar priorització al SN de SMdB i el tema de la telefonia IP ha millorat bastant. Adjuntem un resum dels canvis fets per si creieu que pot ser interessant aplicar aquestes regles a la resta de troncal.

Creem dues categories de trànsit: 1.- "Interactiu" (serveis que ocupen poc ample de banda però que són sensibles al retard (VoIP: SIP / IAX2). 2.- "Bulk" (la resta de tràfic massiu).

En primer lloc diem al router Mikrotik que ens marqui el tràfic basant-se en protocol, port i/o dscp (IP--> Firewall--> Mangle):

/ip firewall mangle add action=mark-packet chain=prerouting comment= SIP disabled=no new-packet-mark=interactive passthrough=no protocol=udp src-port=5060-5061 add action=mark-packet chain=prerouting comment= RTP disabled=no new-packet-mark=interactive passthrough=no protocol=udp src-port=19000-19100 add action=mark-packet chain=prerouting comment= IAX2 disabled=no new-packet-mark=interactive passthrough=no protocol=udp src-port=4569 add action=mark-packet chain=prerouting comment=Bulk disabled=no new-packet-mark=bulk packet-mark=!interactive passthrough=no

Tot seguit creem un arbre de cues (Queue tree) per definir les prioritats del tràfec de dades. Per fer proves he garantit 1Mbps al tràfic sensible a retard (interactiu), limitant-ne el fluxe màxim de transmissió a ràfegues de 8Mbps i assignant la màxima prioritat (1) als paquets d'aquesta cua.

La resta de tràfec (bulk) es transmet amb menys prioritat (8), que no vol dir menys eficiència, sense limitació d'amples de banda.

Val a dir que quan no es transmet tràfic sensible a retard, el tràfic massiu (bulk) pot utilitzar l'ample de banda reservat pel primer tipus de tràfic.

/queue tree add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=0 max-limit=0 name=qdisc parent=global-out priority=1 add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=1M max-limit=8M name=interactive packet-mark=interactive parent=qdisc \ priority=1 queue=wireless-default add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=0 max-limit=0 name=bulk packet-mark=bulk parent=qdisc \ priority=8 queue=wireless-default

Eines de l'usuari