Español  

Servidor Iperf

De Guifi.net - Wiki Català

(S'ha redirigit des de: Servidor Iperf/ca)

Instal·lació

Instal·lem el paquet: (Per a debian i similars. Per a altres distribucions pot variar.)

Versió clàssica, ja no es desenvolupa però està disponible en la majoria de distribucions

apt-get install iperf #fins a debian wheezy

Versió moderna, s'ha reescrit des de zero per millorar-ne el funcionamet, permèt coses com per exemple funcionar en xarxes que estan darrera un equip que fa NAT

apt-get install iperf3 #de debian jessie endavant


Si volem que el servei iperf s'inicï automàticament al iniciar el servidor, hem de crear un "script":

- (com a root) entrem al directori /etc/init.d:

cd /etc/init.d

- creem un fitxer anomenat 'iperf' amb un editor de text:

nano iperf

- i a l'interior hi enganxem el següent contingut (hem de reemplaçar iperf per iperf3 si fem servir aquesta versió):

#! /bin/sh
# /etc/init.d/iperf
#
### BEGIN INIT INFO
# Provides:     iperf
# Required-Start:  
# Required-Stop:   
# Default-Start:   2 3 4 5
# Default-Stop:   0 1 6
# Short-Description: iperf
# Description:    Servei Iperf per a mesurar l'ample de banda entre dos punt
### END INIT INFO

# Per a comprobar quan el procés s'està executant
touch /var/lock/iperf

# Carry out specific functions when asked to by the system
case "$1" in
 start)
  echo "Iniciant iperf..."
  PIDIPERF=`pidof iperf`
  if [ $? -ne 0 ] # comprovem que no s'estigui executant
  then
   iperf -s -D
   echo "...fet."
  else
   echo "AVÍS: Iperf ja s'està executant en el procés $PIDIPERF."
  fi
   ;;
 stop)
  echo "Aturant iperf..."
  PIDIPERF=`pidof iperf` 
  if [ $? -ne 0 ]
  then
   echo "AVÍS: l'Iperf ja estava aturat."
  else #si el programa estava obert, el matem.
   kill -9 $PIDIPERF
   rm -f /var/lock/iperf
   echo "...fet."
  fi
   ;;
 *) 
  echo "Usage: /etc/init.d/iperf {start|stop}"
  exit 1
   ;;
esac 

exit 0

- cal donar-li permisos d'execució:

chmod +x iperf

(Si volem assegurar-nos que l'script funciona correctament, el podem provar amb les comandes "/etc/init.d/iperf start" i "/etc/init.d/iperf stop" per a iniciar-lo i aturar-lo respectivament)

- i finalment li indiquem al sistema que l'iniciï automàticament a l'arrencada:

update-rc.d iperf defaults

- ja tenim instal·lat i funcionant en mode servidor. Al següent reinici hauria d'executar-se automàticament.


(Si en qualsevol moment volguéssim que ja no s'iniciés automàticament, executem la següent comanda:)

update-rc.d -f iperf remove


Prova de funcionament:

- Ara, per a fer la prova de rendiment des d'un altre ordinador, com a client, executarem:

iperf -c [ip-servidor-iperf] #per fer la prova de baixada
iperf3 -c [ip-servidor-iperf] --reverse #per fer la prova de rendiment bidireccionalreferències

...partint d'altres manuals:

altres versions

 • iperf3 una evolució del programa que és multiplataforma i que permet fer testos de velocitat bidireccionals (amb --reverse) fins i tot quan s'ha d'atravessar un NAT
Eines de l'usuari