Associació

De Guifi.net - Wiki Català

Una associació es defineix com un conjunt de persones agrupades voluntàriament i de forma estable per realitzar un conjunt d’activitats col· lectives relacionades amb uns objectius determinats.

Característiques

La tipologia d’accions d’aquestes associacions pot ser molt diversa: educatives, lúdiques, culturals, ecologistes, esportives, etc. Malgrat aquest fet diferenciador, tota associació haurà de tenir, com a bàsiques i fonamentals, les següents característiques:

 • DEMOCRÀTICA: l’associació gaudeix d’una organització pròpia, autònoma i per tant, té capacitat de decisió. Tots els socis i les sòcies tenen veu i vot i han d’estar regulades les formes de prendre acords i de manifestar la voluntat col· lectiva. Davant la presa de decisions, en tant que entitat democràtica i tal i com recomana el Codi Ètic de les Associacions de Barcelona, l’associació es basarà en la igualtat de condicions de tots els socis i les sòcies, en la llibertat d’expressió i en la sobirania d’una decisió, respectant però el dret a manifestar-se de les minories.
 • PERSONALITAT JURÍDICA: l’associació té personalitat real i independent de totes aquelles persones que, essent-ne associades, en formen part.
 • SENSE AFANY DE LUCRE: una entitat sense ànim de lucre no pot obtenir beneficis econòmics. Malgrat tot, en el cas que s’obtinguin guanys en finalitzar l’any, aquests es reinvertiran en la pròpia associació i en les seves activitats derivades de les finalitats establertes en la seva constitució.
 • ACCIÓ VOLUNTÀRIA: les persones que formen l’associació persegueixen conjuntament uns objectius, sense rebre remuneració a canvi i sense estar obligades a fer-ho. Això no vol dir que l’associació no pugui tenir persones contractades per al desenvolupament de les seves activitats o serveis i, per tant, funcionar a mode d’empresa que té professionals amb contractes laborals.

Estatuts

Totes aquestes qüestions hauran de quedar reflectides en els estatuts de l’associació. Els estatuts esdevindran doncs el document formal (i legal) on hi constaran els principis bàsics de l’associació, els drets i deures dels seus socis i sòcies, el funcionament de l’entitat en la presa de decisions, etc. Un altre aspecte característic d’una associació és que les seves activitats estaran emmarcades en un conjunt de principis i valors que formaran el seu marc ideològic.


A diferència d’una empresa, que té com a objectiu principal l’obtenció de guanys econòmics i on els temes socials poden ser una qüestió del tot secundària, les entitats sense finalitat de lucre, com és el cas de les associacions, s’originen principalment per respondre a necessitats socials i/o per a la promoció de determinats valors. És per això que no es pot oblidar que una associació ha d’establir i mantenir, des de la seva fundació, uns principis que rauen en tota entitat i que li donen identitat i coherència.

Principis

Aquests principis emmarquen el conjunt de valors de l’associació, i els projectes i activitats que es desenvolupin aniran en consonància amb aquest marc ideològic. És important donar a conèixer aquest marc ideològic a les diferents persones que formen part de l’associació per tal que aquest es vegi plasmat clarament en les diferents activitats o accions de l’entitat. Sovint tot això es veurà reflectit en l’elaboració, per exemple, d’una declaració de principis.

Els principis i valors bàsics de l’associació són els que emmarcaran la definició de la missió de l’entitat. La missió té a veure amb el caràcter de la finalitat per la qual existeix l’associació i quin tipus d’orientació pren. Per tant, tota entitat es basa en una missió que, en definitiva, és la seva raó de ser i que respondria a la següent pregunta: per què volem crear la nostra entitat?

Cal dir que, a més dels principis relacionats amb la missió de l’associació, fóra importat que tota entitat tingués present uns principis generals:

 • Gestionar adequadament els recursos econòmics, materials i humans.
 • Promoure la participació dels socis i de les sòcies, així com dels col· laboradors i de les col· laboradores.
 • Fomentar els processos democràtics.
 • Transparència econòmica.
 • Sostenibilitat en l’ús de materials.

Objectius

Els objectius són finalitats més concretes que permeten, en el seu conjunt, concretar i definir la missió de l’entitat. A l’hora d’establir els objectius, cal tenir present que han de ser concrets, operatius i avaluables. En la definició dels objectius també caldrà respondre a diverses qüestions bàsiques, com per exemple: Què es realitzarà? Qui ho farà? A qui es dirigirà?

Per a la concreció dels objectius de la nostra associació serà necessari l’anàlisi i diagnosi de la realitat en l’àmbit que ens ocupa, per detectar les necessitats existents, els recursos dels quals disposem i establir així les prioritats de l’associació.

Necessitats

En l’anàlisi de les necessitats, molt sovint es detecten més necessitats que estratègies per donar resposta a les mateixes o disminuir-les. L’associació no pot assumir el conjunt de dificultats detectades, essent molt important la planificació a curt i a llarg termini de les prioritats.

Projectes

Un cop establerts els objectius de l’entitat caldrà determinar com arribarem al seu acompliment. És a dir, és el moment de plantejar-nos dues preguntes més: Com? i Quan? L’assoliment dels objectius marcats es produirà a través d’un conjunt d’accions (programes i projectes) que realitzarà l’associació.

Com crear una associació

Acta fundacional

Per a formalitzar l'associació, cal que es reuneixin tots els membres fundadors i redactin l'acta fundacional de l'associació. Es tracta d'un document privat en el qual els socis fundadors acorden la constitució de l'associació, l'aprovació dels Estatuts i l'elecció de la Junta Directiva. L'acta fundacional haurà d'incloure les dades personals (nom, cognoms, DNI, domicili i signatura) de tots els socis fundadors, així com el lloc i la data. S'haurà de presentar per triplicat.

Estatuts de l'associació

Els estatuts són les normes per les quals s'ha de regir l'associació i, com a tal, poden ser modificats i integrats. S'han d'adaptar al màxim a la realitat de l'associació i han d'incloure la següent informació: denominació, finalitats determinades, domicili, àmbit, òrgans directius i forma d'administració, admissió i pèrdua de la qualitat de soci, règim disciplinari, drets i deures, procediment de modificació dels estatuts, patrimoni fundacional, destinació del patrimoni social i taxes.

Registre

Tot seguit, cal inscriure l'associació al Registre General de Dret i d'Entitats Jurídiques (Departament de Justícia). Aquest òrgan porta el registre de les associacions de règim general però en queden excloses, ja que tenen registres específics, les associacions polítiques, religioses, esportives de competició oficial i les professionals que regulen drets laborals (sindicats i patronals).

Documentació necessària

 • Sol·licitud d'inscripció d'una associació (original i còpia).
 • Acta fundacional (original i dues còpies).
 • Estatuts (original i tres còpies).
 • Comprovant del pagament de la taxa vigent en cada moment.

Acta Fundacional (datats i signats per tots els socis fundadors)

Se n'ha de presentar un exemplar original, on han de constar les següents dades identificatives dels socis fundadors:

 • . Nom
 • . Cognoms
 • . Domicili
 • . DNI o CIF (aquest últim si es tracta de persones jurídiques)
 • . Nacionalitat
 • . Edat (si són menors)

Així mateix hi han de figurar tres acords:

 • 1r La constitució de l'associació. S'ha de consignar amb precisió la denominació social, que ha de coincidir exactament amb la que figuri als estatuts.
 • 2n L'aprovació dels estatuts.
 • 3r L'elecció de la junta directiva.

Aquestes dades s'han d'acreditar documentalment, adjuntant a l'acta fotocòpia de la documentació acreditativa de la identitat dels socis fundadors (DNI, passaport, permís de residència, etc.)

Estatuts (datats i signats per tots els socis fundadors)

Només cal presentar-ne un exemplar original.

Contingut dels estatuts

 • Denominació, que ha d'incloure la paraula associació o l'abreviació assoc. i ha de ser indicativa de les finalitats principals de l'entitat.
 • Finalitats determinades i activitats per aconseguir-les.
 • Domicili i àmbit. L'entitat ha d'estar domiciliada a Catalunya, i també ha de ser Catalunya l'àmbit on exerceixi majoritàriament les seves funcions.
 • Admissió i pèrdua de la qualitat de soci i tipologia dels associats.
 • Drets i deures dels associats.
 • Si hi col·laboren persones en règim de voluntariat, els mecanismes de participació.
 • Règim disciplinari.
 • Regles sobre la convocatòria i la constitució de l'assemblea general ordinària i de l'extraordinària.
 • Regles sobre l'organització i el funcionament de l'òrgan de govern, que han d'establir el règim de convocatòria i constitució, la composició, la manera de designar-ne, destituir-ne i renovar-ne els membres i la durada del mandat d'aquests (que no pot ser superior a cinc anys).
 • Règim de deliberació i adopció d'acords dels òrgans col·legiats i procediment d'aprovació de les actes.
 • Procediment de modificació dels estatuts.
 • Règim econòmic.
 • Previsió de la destinació dels béns sobrants en cas de dissolució de l'associació.

Model General http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/ARXIUS/model_estatuts_asso_general.doc

Opcionalment

Els estatuts poden establir que les controvèrsies que sorgeixin per raó del funcionament de l'associació se sotmetran a arbitratge o mediació.

Llocs on presentar la documentació

La documentació s'ha de presentar a qualsevol registre de l'Administració de la Generalitat o en d'altres administracions públiques de Catalunya. També es pot fer a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia.

Pots trobar més informació i els enllaços per aconseguir tots els models de sol·licitud i d'estatuts a la pàgina web del Casal d'Associacions Juvenils de Barcelona o bé a la pàgina de la Generalitat de Catalunya

Taxes

32, 85 euros

Obtenir el NIF

Una vegada l'associació estigui inscrita provisionalment al Registre de Dret i Entitats Jurídiques, ja es pot obtenir un NIF provisional a les Delegacions d'hisenda. El NIF és un document necessari per tal de poder iniciar l'activitat econòmica de l'associació; per exemple, per poder emetre factures.

Documentació necessària

 • Model 036 emplenat (es pot descarregar a través de la web de l'Agencia Tributaria).
 • Còpies dels documents presentats al Departament de Justícia (estatuts, acta fundacional i sol·licitud).
 • Fotocòpia del document identificatiu de la persona que signa el Model 036 (ha de ser un dels socis fundadors de l'associació).


Marc legal

Les lleis i drets que afecten directament a l'associacionisme i que cal complir són:

 • Llei Orgànica 1/2002, de març, reguladora del dret d'associació.
 • Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions.
 • Decret 206/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el reglament d'organització i funcionament del registre d'associacions.
Eines de l'usuari