Calcul RF

De Guifi.net - Wiki Català

17/06/2010

Dimensioneu bé les antenes, perquè sinó serà matar mosques a "canyonazos" :):

airdish + roquetM5 a 10 dBm == 30 dbi + 10 dBm = 40 dBm = 10 W. SI poseu la roquet a 20, ja estem a 50dBm, o sia 100 W.

AL loro!

Per distàncies curtes, de 1 km o menys -> NanoLocoM5 Per distàncies fins a uns 8 Km's -> NanobridgeM5 Per a més, i respectant les normatives -> Roquet + Airdish


  • A més distància, el senyal s'atenua més (freqüència més alta, arribem menys lluny, per això els operadors de mòvils ultims ens arribar es queixen que necessiten més estacions base que la competència per donar la mateixa cobertura, per la banda de freq. que fan anar).
  • A més distància, la dispersió del senyal es fa més gran. És a dir, si una paràbola te una obertura de 10 graus, a 1 km's el front d'ona serà d'una longitud de desenes de metres, però a 8 km's potser ja tenim centenars (pots calcular el valor del'area abastada aplicant teoremes de sinus i cosinus, i pitàgores, es fàcil ;)).
  • S'ha de tenir en compte que l'entorn real hi ha més paràmetres que "maquillen" el senyal: altres senyals tot i ser a diferents freqüències, si tenen suficient energia podrien desviar o modificar la nostre; la pròpia atmosfera (sol, pluja, boira, dia de calor, de fred). Les ones electromagnètiques no són immunes a la resta d'ones i hi interactuen. Més o menys interacció dependrà de lo iguals o no que siguin amb la ona considerada "interferència".

Per tant, el càlcul de distàncies no és una equiació exacta, hi intervenen coses con magnetisme i electricitat, a més de paràmetres atmosfèrics, que fn que sigui més fàcil provar i afinar, que dedicar-se a realitzar teoria ;). Va bé una mica de base teorica per saber per a on aniran els tiros, però el que mana és la realitat.

Podràs fer l'enllaç, però segurament no arribaràs als 75/75 megues que prometen aquesta gent. De fent, jo al màxim que he arribat en entorn real va ser un 50/50 full duplex sense ajustar massa cosa (habilitant AirMax i poca cosa més) i 72/80 en half duplex. EN canvi a casa, que tinc la zona Fresnel una mica tancada i és un enllaç de 800-900 metres, arribo a uns 45/45 FDX i 55/55 HDX.


Joan Gaudes

18/06/2010

Decaure 3db's implica reduir la potència a la meitat; si caiem 6 db's reduiriem a 1/4 part.

Si voleu calcular quina amplada de banda màxima bruta tindriem en un canal es pot fer amb aquesta formuleta:

       http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Shannon-Hartley

C = B* log(base2) (1 + S/N), a on:

C = capacitat bruta del canal B = ample de banda del canal, en Hz S = potència del canal útil, en mW N = potència del soroll al canal, en mW.

Penseu que aquesta formula és amb la versió sencilla, sense tenir en compte la freqüència i que es tracta d'un soroll gaussià blanc (constant en tot l'espectre). SI es tingués en compte, ens aproximem més a la realitat i aleshores cal fer una mica més de càlculs, correlacions entre senyal i soroll, etc etc.

A aquesta pàgina explica bé com està tot plegat.

Així per exemple, amb un SNR de 40dB's, amb un canal de 20Mhz, podriem tenir vora 100 Mbits.

Amb tot això seria la capacitat màxima del canal. Aleshores, aquí caldria calcular codificació ideal per a aquest canal, per tal de treure'n el màxim rendiment: aquí ja hi intervé electrònica, se n'ha de descomptar el CRC, info adicional per reconstruir missatges, etc etc. No es tan senzill com sembla ;).

Així com a mínim tindrem una referència de la capacitat física màxima del canal.

SAlut!

Joan Gaudes

Eines de l'usuari