Cloudy Beaglebone

De Guifi.net - Wiki Català

Beaglebone és una SBC amb un procesador ARM i diverses interfícies d'entrada-sortida. És per això que s'ha de fer servir un sistema operatiu preparat per funcionar en aquesta arquitectura i amb els controladors (drivers) corresponents per a fer funcionar aquestes interfícies.

Nota: aquesta guia s'ha fet amb la distribució Ubuntu, però és possible que amb una altra distribució basada en Debian funcioni amb els mateixos passos.


Instal·lar el sistema

 • Inserir la targeta microSD en l'ordinador i observar què dispositiu s'enregistra teclejant ls /dev/sd. Si no n'estàs segur, elimina la targeta i l'entrada desapareixerà. Un cop sabut quin dispositiu correspon a la tarjeta seguir les següents instruccions reemplaçant /dev/sdX pel de la teva microSD en tu sistema.


 • Començar particionant la targeta microSD escrivint fdisk /dev/sdX.
 1. Inicialitzar una nova taula de particions seleccionant o, després verifica que estigui buida seleccionant p (print).
 2. Crear una partició d'arrencada (boot) seleccionant n (new), després p per a primary, i 1 per a especificar la primera partició. Pulsar enter per a acceptar el primer sector per defecte i especifica 4095 per a l'últim sector.
 3. Canviar el tipus de partició a FAT16 seleccionant t (type) o e per a ‘W95 FAT16 (LBA)’.
 4. Marcar la partició com a arrencable selecionant a i després 1.
 5. Crear la partició de dades per al sistema de fitxers seleccionant n (new), després 1 (primary) i 2 per a especificar la segona partició. Acceptar els valors per defecte pel primer i últim sector polsant enter cada cop (x2).
 6. Polsar p per a ‘imprimir’ la taula de particions.
 7. Finalment, guardar els canvis seleccionant w per "escriure" (write) la taula de particions i sortir de fdisk.


 • Formatejar les particions i instal·lar el sistema d'arrencada i el sistema arrel.
 1. Formatejar la partició 1 com a FAT escribint mkfs.vfat /dev/sdX1.
 2. Formatejar la partició 2 com a ext4 escribint mkfs.ext4 /dev/sdX2.
 3. Instal·lar u-boot en la targeta microSD.
wget http://s3.armhf.com/dist/bone/bone-uboot.tar.xz
mkdir boot
mount /dev/sdX1 boot
tar xJvf bone-uboot.tar.xz -C boot
umount boot
 1. Instal·lar el sistema arrel de fitxers desitjat en la tarjeta microSD (Ubuntu Trusty en aquest exemple).
wget http://s3.armhf.com/dist/bone/ubuntu-trusty-14.04-rootfs-3.14.4.1-bone-armhf.com.tar.xz
mkdir rootfs
mount /dev/sdX2 rootfs
tar xJvf ubuntu-trusty-14.04-rootfs-3.14.4.1-bone-armhf.com.tar.xz -C rootfs
umount rootfs


La targeta microSD ja està llesta per a arrencar. Cal notar que per a aquesta instal·lació d'Ubuntu, l'userid de login és ubuntu i la contrassenya és ubuntu.

Nota: la memòria cau de paquets ha sigut buidada per a reduir la mida de la imatge. Executa apt-get update després d'iniciar per a actualitzar la memòria cau de paquets, tot seguit executa apt-get upgrade per a instal·lar les actualitzacions.


Instal·lar Cloudy

Per instal·lar Cloudy pots seguir les instrucciones per a convertir una instal·lación bàsica de Debian en Cloudy afegint al sistema els arxius i eines específiques de la distribució.

Ho anomenem "cloudynizar".

Recomanem utilitzar un script per a automatitzar el procés. Pots saber com en la pàgina d'aquesta wiki que explica com "cloudynitzar".

Eines de l'usuari