Español  

Configurar xarxa

De Guifi.net - Wiki Català

Per a configurar manualment la xarxa hem de assegurar-nos que si el sistema té entorn gràfic (gnome), d'aturar el network-manager:

# service network-manager stop

i deshabilitar-lo perquè no s'engegui al iniciar-se

# sysv-rc-conf

buscar network-manager i deshabilitar-lo.

En el cas que el nostre sistema no tingui entorn gràfic directament el què haurem de fer és modificar el fitxer /etc/network/interfaces i definir així la configuració de xarxa

 auto lo
 iface lo inet loopback
 
 auto eth0
 iface eth0 inet static
     address 192.168.1.7
     netmask 255.255.255.0
     gateway 192.168.1.1

En el cas que tinguem un servidor amb una sola interfície de xarxa, crearem una interfície virtual (eth0:1) per a assignar-li una ip de guifi

 auto lo
 iface lo inet loopback
 
 auto eth0
 iface eth0 inet static
     address 192.168.1.7
     netmask 255.255.255.0
     gateway 192.168.1.1

 auto eth0:1
 iface eth0:1 inet static
     address 10.228.192.210
     netmask 255.255.255.248
     up route add -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 10.228.192.209

Si tinguéssim 2 interfícies de xarxa ho hauriem de fer així

 auto lo
 iface lo inet loopback
 
 auto eth0
 iface eth0 inet static
     address 192.168.1.7
     netmask 255.255.255.0
     gateway 192.168.1.1

 auto eth1
 iface eth1 inet static
     address 10.228.192.210
     netmask 255.255.255.248
     up route add -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 10.228.192.209 dev eth1
Eines de l'usuari