Español  

Crear un supernode

De Guifi.net - Wiki Català

Funcionalitat d'un Supernode

Un supernode serveix per a connectar-se a altres supernodes i repartir la senyal mitjançant APs als nodes clients

Tipus de Supernodes

Compactes

Un sol dispositiu incorpora les antenes, normalment tarjes mini-pci que van connectades a una placa especial.

Híbrids

Es tracta d'un dispositiu que pot incorporar o no tarjes mini-pci, però que a més disposa de connexions per afegir-hi antenes externes tipus CPE per cable ethernet.

Pot trobar-se una guia sobre com pintar-los i fer el muntatge (feta a partir d'aquests dos posts) a la wiki en castellà: http://es.wiki.guifi.net/wiki/Supernodos_híbridos

També hi ha aquesta guia actualitzada amb l'última versió de la web:

Mesh

http://qmp.cat (en desenvolupament)

Supernodes solars

Com Es Fa un Super Node RouterBoard amb Energia Solar Fotovoltaica (integrar)

Eines de l'usuari