Particulars

De Guifi.net - Wiki Català

Infraestructures comunes en els edificis per a l'accés als serveis de telecomunicacions

Si volem posar una antena a un edifici on hi ha una Comunitat de Propietaris o Veïns el primer que ens passa pel cap és allò de "potser no me la deixaran muntar ..." i com que a totes les Comunitats hi ha gent de tota mena ...

Segurament per aquest motiu el legislador es va inventar una llei sobre infraestructures comunes en els edificis per a l'accés als serveis de telecomunicacions que diu que si algun veí vol posar una antena a l'edifici està obligat a posar-la a la teulada, però com que el legislador tampoc és tonto, va articular que aquest veí pugui COMUNICAR (no demanar) per escrit al president de la comunitat de veïns que té la intenció de posar una antena a la teulada, escrit lliurat al president amb rebut de la presentació on consti la data d'aquesta.

La Comunitat pot fer dues coses: - posar-se d'acord, fer una instal·lació comunitària i assumir el cost d'aquesta - no fer res, dir el què els roti, ... en aquest cas el veí, passats tres mesos des de la comunicació pot procedir a fer la instal·lació assumint completament les despeses d'aquesta

Recomanació, si en tens ganes

Redacta un escrit comunicant el què vols muntar amb la intenció de fer-ho obert perquè tota la resta de veïns en puguin gaudir i esmentant que d'acord amb el què estableix la normativa vigent, passats tres mesos des d'aquesta notificació, portaràs a terme la instal·lació assumint-ne les despeses.

El model que, si el personalitzeu, us pot servir.

Això ho pots fer d'acord amb: Decret Llei 1/1998, sobre infraestructures comunes en els edificis per a l'accés als serveis de telecomunicacions de 27.02.1998 (BOE núm. 51, de 28.02.1998) http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1998/04769&txtlen=1000 http://www.boe.es/boe/dias/1998/02/28/pdfs/A07071-07074.pdf

Un cop passats els tres mesos: - si hi ha bon rotllo: us poseu d'acord i planifiqueu el dia de la instal·lació - si no hi ha bon rotllo: envies una segona comunicació dient que com que han passat tres mesos des de l'anterior comunicació procediràs a fer la instal·lació en tal data

Font: Blog lluis.dalmau

+ enllaços http://blogcmt.com/2010/09/14/vecinos-que-comparten-wifi/
http://www.administracioneshenares.es/web/antenas-parabolicas-en-edificios/

OPU a Barcelona ciutat

OPU: Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà

Articles clau

  • Article 48: On s'assegura que l'instal·lació d'algunes antenes requereixen llicència
  • Article 94: On s'especifica el rang de freqüències pel qual es necessita llicència (inclou freqüències wifi)

Interpretació

  1. Sobre aspectes visuals/urbanisme, els ajuntaments són plenament competents per ordenar el territori via ordenances. Han de però fer-se de manera que es puguin muntar antenes, no simplement prohibir-les.
  2. Sobre aspectes de radiofreqüències, amb les freqüències lliures i el tipus d'antenes que típicament fem servir nosaltres, no és competència seva. Tampoc hi apliquen llicències (per això son sense llicència). Hauria d'aplicar-se la normativa 1999/5/CE, que és la que diu que si tenen la homologació del símbol "CE" (l'haureu vist sovint), ja es disposa de la homologació del fabricant, vàlida per tota la Unió Europea, i es pot comercialitzar i instalar lliurement a tota la UE sense caldre més autoritzacions.

Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà BCN PDF Consultada 22/09/12

Legislació i Normatives del Paisatge Urbà

Discussió a la llista

Eines de l'usuari