Recull de termes emprats habitualment

De Guifi.net - Wiki Català

Interfície

Part del dispositiu que s'encarrega de la connexió amb els altres dispositius de la xarxa. Hi ha moltes tecnologies de connexió, a nosaltres ens interessen especialment la ethernet LAN i la wifi

+ info viquipedia(en) http://en.wikipedia.org/wiki/Network_interface

Hub

o concentrador

Aparell que permet connectar múltiples dispositius entre ells. En un concentrador el transit entre dos dispositius arriba a tots els dispositius connectats a la xarxa

+ info viquipedia(cat) http://ca.wikipedia.org/wiki/Concentrador

Switch

o commutador

Aparell que permet connectar múltiples dispositius entre ells. En un commutador el transit entre dos dispositius va directament d'un a l'altre

+ info viquipedia(cat) http://ca.wikipedia.org/wiki/Commutador_(xarxa)

Adreça IP (IPv4)

Adreça única de cada una de les interfícies d'un dispositiu. S'escriu amb aquesta notació X.X.X.X on X és un numero entre 0 i 255. Algunes d'aquestes adreces es consideren privades i són les que s'han de fer servir en cas de no connectar-se directament a internet

+ info viquipedia(cat) http://ca.wikipedia.org/wiki/Adre%C3%A7a_IP

Router

o enrutador

Aparell que permet connectar múltiples dispositius entre ells i és capaç de decidir el camí que ha de seguir el transit cap a altres màquines d'altres xarxes.

+ info viquipedia(cat) http://ca.wikipedia.org/wiki/Enrutador

Màscara de xarxa

Forma d'anotar el rang de les adreces IP que ens interessen. S'escriu amb aquesta notació X.X.X.X on X és un numero entre 0 i 255. El 0 vol dir que inclou totes les adreces del 0 al 255.No totes les mascares són vàlides, han de respectar les potències de 2

Exemple:

 0.0.0.0 vol dir qualsevol adreça
 255.255.255.255 vol dir només l'adreça que s'anota

Node

Dins de guifi, una ubicació on hi ha algun aparell connectat a una xarxa, com un ordinador o un router.

Aquests nodes poden estar en algun dels següents estats

En construcció (groc) 	El node o enllaç està en fase de construcció i encara no es operatiu.
Projectat (blau) 	Algú te interes en construir un node o enllaç en una ubicació concreta.
En proves (taronja) 	El node o enllaç ja ha estat construït i ara està en fase de proves
Operatiu (verd) 	El node o enllaç és operatiu i funciona amb normalitat.
Reservat (blanc) 	La informació del node o enllaç es reservada.

Gateway

o porta d'enllaç

Adreça IP que s'ha de seguir per a arribar a les adreces que determina l'adreça IP i la màscara de xarxa

+ info viquipedia(en) http://en.wikipedia.org/wiki/Gateway_(telecommunications)

Ruta

Anotació del camí a seguir per a arribar a una determinada adreça. S'obté gràcies a la combinació d'adreces IP, màscara i portes d'enllaç

Exemples:

IP 	mascara 	Porta d'enllaç	 Traducció llegible per humans
192.168.1.0 	255.255.255.0 	0.0.0.0 	Qualsevol adreça que comenci per 192.168.1.x és accessible directament, no necessita anar-la a buscar enlloc
10.224.0.0 	255.255.0.0 	192.168.1.2 	Qualsevol adreça que comenci per 10.224.x.x és accessible a traves de la màquina amb IP 192.168.1.2
10.225.0.227	255.255.255.224	192.168.1.3	Qualsevol adreça compresa entre la 10.225.0.224 i la 10.225.0.255 és accessible a traves de la màquina amb IP 192.168.1.3
0.0.0.0 	0.0.0.0 	192.168.1.1 	Qualsevol altre adreça és accessible a traves de la màquina amb IP 192.168.1.1. Aquesta ruta se l'anomena ruta per defecte

DNS

o servidor de noms

Servidor, amb una adreça IP concreta, que converteix les direccions d'internet en adreces IP

+ info viquipedia(cat) http://ca.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System

Punt d'accés

Aparell que permet la connexió de dispositius wifi. Actua alhora de hub i router. Tots els aparells que s'hi connecten han de passar obligatòriament per aquest punt d'accés per a comunicar-se entre ells

+ info viquipedia(cat) http://en.wikipedia.org/wiki/Access_point

Canal

Rang de freqüència que és fa servir per a la transmissió wifi

Xarxa

Conjunt d'elements connectats entre ells. En el nostre cas qualsevol dispositiu electrònic que suporti protocol TCP/IP

+ info viquipedia(cat) http://ca.wikipedia.org/wiki/Xarxa_inform%C3%A0tica

Xarxa Ad-hoc

Xarxa wifi en que tots els aparells es poden comunicar entre ells si estan a l'abast

+ info viquipedia(en) http://en.wikipedia.org/wiki/Ad-hoc_network

Veí

Anomenem veí a aquell dispositiu que està connectat directament al nostre.

Consola remota

telnet o ssh

Programari per a controlar el funcionament d'un aparell de forma remota

+ info viquipedia(cat) http://ca.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell

Eines de l'usuari