Español  

Servidor DNS/ca

De Guifi.net - Wiki Català

< Servidor DNS(S'ha redirigit des de: Servidor DNS)

Entrar el Servei a la Web de Guifi.net

Primer de tot entrarem el servei a la plana web de Guifi.net afegir Servei A la pagina que s'obrirà tindrem que entrar les següents dades:

 • Nom del servei: Servidor de Noms (DNS) de {zona}
 • Nom curt del servei: DNS(zona)
 • Contacte: El nostre correu
 • Trasto on tindrem aquest servei
 • Tipologia de servei: Servidor de noms DNS
 • Estat: En construcció

Un cop donat d'alta el servei hem d'apuntar la id que ens queda en registrar aquest servei. Aquesta id la trovarem a la barra de navegació. Serà el nom que procedeix després de http://guifi.net/node/{id}

Instal·lar i configurar DNSSERVICES

Que és DNSSERVICES

El paquet dnsservices és un sistema de configuració automàtic de servidors dns que funciona a partir de la configuració de dominis que hi ha a la base de dades de la web de guifi.net. Cadascun dels servidors permet per la web de guifi.net afegir, modificar i borrar dominis, aquestes funcionalitats només són permeses als usuaris amb el rol admin-guifi. A més, permet resoldre peticions tant internes sobre la xarxa guifi, com peticions desde internet. Exemple: http://guifi.net/node/2627

Instal·lació en Debian/Ubuntu

Afegirem el repositori http://serveis.guifi.net/debian actualitzarem i instal·larem el paquet dnsservices

 1. echo deb http://serveis.guifi.net/debian guifi/ >> /etc/apt/sources.list
 2. apt-key adv --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 2E484DAB
 3. apt-get update
 4. apt-get install dnsservices

Instal·lació en RedHat/Fedora

 1. cat << EOF > /etc/yum.repos.d/guifi.repo

[guifi] name=Guifi.net failovermethod=priority baseurl=http://repo.vic.guifi.net/redhat/ enabled=1 gpgcheck=0 EOF

 1. yum list updates
 2. yum install dnsservices

Configuració paquet DNSSERVICES

Al instal·lar se't pregunten 3 coses:

 1. URL on obtenir la informació: deixem l'opció per defecte: http://guifi.net
 2. ID del servidor DNS: aquí hi hem de posar l'identificador del nostre servidor DNS
 3. Force fetch: aquí posem que si per baixar les dades

Un cop fet això cal esperar uns minuts a que es baixi la informació.

Configuracions avançades

Eines de l'usuari