Español  

Servidor de gràfiques 2

De Guifi.net - Wiki Català

  • El software que genera las gràfiques és el paquet snpservices.

Per tal de poguer utilitzar els paquets deb desenvolupats per la comunitat guifi, hem d'afegir el repositori oficial al nostre fitxer de repositoris del nostre sistema basat en Debian (Debian, Ubuntu, Mint, etc.)

# vi /etc/apt/sources.list

## Repositori oficial de Guifi.net
deb http://serveis.guifi.net/debian guifi/
  • Un cop afegida aquesta línia, com que el repositori esta firmat, s'ha d'introduïr la clau publica el primer cop que ho feu servir, per fer-ho heu d'executar aquesta comanda:
# apt-key adv --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 2E484DAB
  • Actualitzem el repositori del nostre sistema amb:
# apt-get update
  • Finalment instal·lem l'snpservices:
# apt-get install snpservices
  • La instal·lació ens demanarà que introduïm l'ID del servidor de gràfiques. Aquest número l'obtindrem observant el ID de node ( http://guifi.net/node/XXXXX) del servei de gràfiques que hem creat a la web.
  • També ens preguntarà si volem recuperar l'arxiu mrtg.cfg. Acceptem. Un cop instal·lat no haurem de configurar res més al servidor, començarà a servir gràfiques immediatament.
  • Haurem de modificar el node del servei de gràfiques per afegir la URL del servidor, que serà màquina/snpservices. També s'ha de definir la versió 2.0.
exemple: http://direcció-màquina-web-gràfiques/snpservices
  • NOTA: Si la URL de descarrega no fos correcte revisar la carpeta contenedora.
  • NOTA: Si haguéssim introduït malament el ID del servei, el podem canviar al fitxer config.php que es troba a la carpeta /etc/snpservices/
  • NOTA: Al mateix arxiu config.php, hi ha una linea $CNMLData='/var/lib/snpservices/data/guifi.cnml que localment l'arxiu que indica no existeix. Això és degut a que el servidor de gràgiques és distribuit, i aquest arxiu només el té el servidor de gràfiques arrel. És llavors quan té sentit aquesta linea de configuració.
Eines de l'usuari