Español  

Squid-openwrt-pares

De Guifi.net - Wiki Català

Conmutació de proxys amb OpenWrt i Squid

Amb aquest document es pretén explicar com configurar un proxy perquè es validi amb altres proxys de la xarxa.

Nota: Aquí està explicat per OpenWrt però hauria de ser idèntic (menys els paquets) amb qualsevol linux.

Esquema

Navegador ----> Router OpenWrt -----> Proxy guifi extern -----> Internet

Avantatges, usos, inconvenient i perills

Avantatges i usos:

 • Si un proxy deixa d'estar operatiu no cal modificar la configuració dels navegadors.
 • No demana contrasenyes de proxy als navegadors.
 • Si tenim un proxy amb Squid i ens cau la nostra línia podem redirigir el nostre transit a altres proxys mentre fem el manteniment


Inconvenients i perills:

 • Necessitem un router capaç de gestionar-ho.
 • Hem d'afegir un proxy a la nostra xarxa amb els manteniments que això suposa.


Configuració als navegadors

Als navegadors de la nostra xarxa haurem de configurar la ip del ROUTER i no la del proxy de guifi extern.

Si el nostre Squid té la ip 192.168.1.5 hem de configurar als navegadors 192.168.1.5:3128

Squid

Paquets necessaris:

root@OpenWrt: opkg update
root@OpenWrt: opkg install squid iptables-mod-nat-extra


Configuració d'Squid:

Fem una còpia de seguretat del fitxer de configuració original

root@OpenWrt:~# cp /etc/squid/squid.conf /etc/squid/squid.conf.original

Reset del fitxer de configuració

root@OpenWrt:~# echo > /etc/squid/squid.conf


Editem el fitxer de configuració amb aquests paràmetres

root@OpenWrt:~# vi /etc/squid/squid.conf

Fitxer de configuració

http_port 3128 transparent
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \?
cache deny QUERY
acl apache rep_header Server ^Apache
access_log /var/log/access.log squid
hosts_file /etc/hosts
refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080
refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440
refresh_pattern . 0 20% 4320
#només permetem connexions des del rang local
acl all src 192.168.1.0/255.255.255.0
acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
acl to_localhost dst 127.0.0.0/8
acl SSL_ports port 443 563 # https, snews
acl SSL_ports port 873 # rsync
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 443 563 # https, snews
acl Safe_ports port 70 # gopher
acl Safe_ports port 210 # wais
acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
acl Safe_ports port 280 # http-mgmt
acl Safe_ports port 488 # gss-http
acl Safe_ports port 591 # filemaker
acl Safe_ports port 777 # multiling http
acl Safe_ports port 631 # cups
acl Safe_ports port 873 # rsync
acl Safe_ports port 901 # SWAT
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT
http_access allow all
http_access allow manager all
http_access allow localhost
http_reply_access allow all
icp_access allow all
visible_hostname guifi-proxy-local
# always_direct allow all
nonhierarchical_direct off
# si volem que primer usi els parents "prefer_direct off"
prefer_direct off
coredump_dir /var/spool/squid
# No volem cache (els openwrt solen tenir poc espai!)
cache deny all
# Per si crea cache que ho faci a null 
cache_dir null /dev/nul
#si creieu que us podeu quedar sense espai podeu posar aquestes rutes a /dev/nul també
cache_store_log /var/log/store.log
cache_log /var/log/cache.log
pid_filename /var/log/squid.pid
 
#A partir d'aquí proxys pares de guifi, cal mirar quins et van millor i posar-hi el teu USUARI:CONTRASSENYA
jo ho tinc apuntat així al fitxer de configuració per saber quin és quin.

#10.138.27.163  BCNSettProxy  ONO - PING 23ms - 11.66Mb / 4.85Mb   -    8 salts
cache_peer 10.138.27.163 parent 3128 3128 proxy-only no-query no-digest default login=USUARI:CONTRASSENYA	

#10.139.37.194  Vallcarca    Telefonica - PING 32ms - 10Mb/5Mb    -    3 salts
cache_peer 10.139.92.131 parent 3128 3128 proxy-only no-query no-digest default login=USUARI:CONTRASSENYA
		
#10.138.27.98  BCNAragoOlostSrvr1  Jazztel - PING 45ms - 9Mb / 2Mb  -    6 salts
cache_peer 10.35.125.163 parent 3128 3128 proxy-only no-query no-digest default login=USUARI:CONTRASSENYA

#10.139.36.66  agricultura 3128 ONO - PING 34ms - 7.79Mb / 4.48Mb   -    9 salts
cache_peer 10.139.36.66 parent 3128 3128 proxy-only no-query no-digest default login=USUARI:CONTRASSENYA


Script d'inicilització:

AJUDA: Cal millorar-lo!

root@OpenWrt:~# vi /etc/init.d/squid
#! /bin/sh
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
NAME=squid
DESC="Squiq web proxy"
#If lan
LAN="br-lan"
#Ruta on hi ha l'iptables
IPT=/usr/sbin/iptables
LOGPATH=/var/log
PIDPATH=/var/log/squid.pid
#Rang de la xarxa local
LOCAL_LAN="192.168.1.0/24"
SQUID_SERVER="127.0.0.1"
SQUID_PORT="3128"


# Obrim port a iptables
$IPT -A INPUT -i $LAN -p tcp --dport $SQUID_PORT -j ACCEPT

# mirem si existeix $LOGPATH
test -d $LOGPATH || mkdir -p $LOGPATH || chmod 744 $LOGPATH

case "$1" in
start)

 # Comprovant que no estigui iniciat.
 if [ -e $PIDPATH ]; then
   echo "$DESC: $NAME ja iniciat."
   exit 0
 fi

 echo -n "Iniciant $DESC: $NAME"
   
 $NAME -d 9
   
    echo "."
;;

stop)

  if [ ! -e $PIDPATH ]; then
    echo "$DESC: $NAME no esta funcionant."
    exit 0
  fi

  echo -n "Parant $DESC: $NAME"

  $NAME -k shutdown

  #és molt lent a apagar, esperem 5 segons
  sleep 5
	rm -f $PIDPATH
  echo "."
;;

restart)

   if [ ! -e $PIDPATH ]; then
   $0 start
   exit 0
   fi
   
   echo -n "Restart $DESC: $NAME"
   
   $NAME -k shutdown
   sleep 15
   rm -f $PIDPATH
	 
	 count=1
   
   while [ -e $PIDPATH ]
   do
		$NAME -k shutdown
		sleep 10
		rm -f $PIDPATH
		count=$((count+1))
 
		if [ $count -eq 4 ]; then
			echo "no puc matar el procés intenta-ho amb force-reload"
			exit 1
		fi
   done
   
   
   if [ ! -e $PIDPATH ]; then
		$0 start
		exit 0
   fi
	 
   echo -n "Iniciant $DESC: $NAME"
   $NAME -d 9
   
   echo "."
;;

force-reload)
   
   if [ ! -e $PIDPATH ]; then
		$0 start
		exit 0
   fi
   
   echo -n "Restart $DESC: $NAME"
   
   
   $NAME -k shutdown
   sleep 10
   rm -f $PIDPATH
   count=1
   
   while [ -e $PIDPATH ]
   do
		killall -9 $NAME
		sleep 10
		rm -f $PIDPATH
 		count=$((count+1))
 
		if [ $count -eq 4 ]; then
			echo "no puc matar el procés"
			exit 1
		fi
   done
   
   
   if [ ! -e $PIDPATH ]; then
		$0 start
		exit 0
   fi
;;

*)

  N=/etc/init.d/$NAME
  echo "Usage: $N {start|stop|restart|force-reload}" >&2
  ;;

esac
exit 0


root@OpenWrt:/etc/init.d# chmod 755 /etc/init.d/squid
root@OpenWrt:/etc/init.d# ln -s /etc/init.d/squid /etc/rc.d/S99squid


Problemes típics

- Si no va mira quin gateway tens (route i mirar el default) i que tinguis routing cap al parent server de l'squid. Prova de fer un ping a veure si et respon, a vegades hi ha nodes caiguts que fan que no puguis arribar al proxy.


Comandes bàsiques d'squid

Aturar

root@OpenWrt:/#squid -k shutdown 

Engegar amb debug

root@OpenWrt:/#squid -d 9 

Debug + no comprovar dns (per si no tenim routing dns)

root@OpenWrt:/#squid -d 9 -D
Eines de l'usuari