Español  

Connectar-se a una xarxa mesh

De Guifi.net - Wiki Català

Nota: Si la xarxa mesh no està creada, primer s'ha d'Obrir

Per a connectar-se a una de les xarxes Mesh amb qMp existents a Guifi.net cal primer fer els "tres passos per unir-se a Guifi.net"; es a dir:

 1. Enregistrar-se a la web
 2. Crear un node
 3. Afegir un dispositiu


Afegir un dispositiu

 • Primer cal seleccionar el model de dispositiu, i concretament un dels suportats (en) per qMp.
 • A diferència d'altres xarxes de Guifi.net, per enllaçar i connectar a una xarxa Mesh, al crear un dispositiu nou s'ha d'afegir una ràdio de tipus "Mesh".

Afegir una ràdio per enllaçar en Mesh

 • Un cop afegida la ràdio s'han de configurar els següents paràmetres:
  • MAC: aquí cal afegir el BSSID que s'utilitzi a la zona Mesh on es vol connectar. Normalment amb qMp s'utilitza '02:CA:FF:EE:BA:BE'.
  • SSID: identificador Wifi del teu dispositiu. Es prega si us plau guifi.net/[Ciutat][Barri][Carrer][numero]/BMX6[ubicacio]
   Atenció: en molts casos aquesta convenció supera els 32 caràcters que està permès a un ESSID, s'ha de corregir
   on:
   • guifi.net/ és una constant que dóna a entendre que el ESSID equival a una URL on es pot trobar informació sobre el node
   • [Ciutat][Barri][Carrer][numero] és exactament igual al nom del node a la web de Guifi per a ser reconegut fàcilment al fer un scan.
   • BMX6 és una constant que identifica pel protocol d'enrutament que es tracta d'un node mesh de qMp
   • [ubicacio] és un parámetre opcional que esdevé obligatori en cas que o bé hi hagin varis nodes mesh a un edifici o aquest estigui en un lloc diferent de la teulada.
  • Protocol: normalment es fan servir enllaços a 5GHz, ja sigui 802.11a o més habitualment 802.11n en dispositius nous.
  • Canal: el nombre de canal Wifi en que enllacen les antenes a una zona Mesh. Cal possar-ho bé ja que cada zona utilitza un (o diversos) de diferent.
 • S'assignarà automàticament un rang d'adreces IP /27 que seran les que el router/antenna tindrà disponibles per communicar-se i per assignar als dispositius finals (ordinadors, mòbils, etc.).

Paràmetres de la ràdio per enllaçar en Mesh


Configurar el dispositiu

Un cop afegits el node i el dispositiu a la web de Guifi.net s'ha d'instal·lar i configurar el software qMp al dispositiu amb els paràmetres que s'han configurat a la web (BSSID, SSID, Canal, IP, etc.).

 • Per configurar-ho podeu fer servir un dels següents mètodes:


Unsolclic

Aquesta es l'opció recomenada sinó hi ha una configuració complexa al node.

Des de gener de 2014, s'ha implementat i afegit l'opció d'unsolclic pel firmware qMp.

Apart dels canvis a la web de Guifi s'ha creat un nou paquet per qMp (qmp-guifi) per donar suport a aquestes funcionalitats relacionades amb Guifi.net.

 • Per tal de configurar el dispositiu amb aquest mètode podeu llegir aquí com instal·lar-ho i com funciona.


qMp easy setup

Per defecte el software qMp porta un sistema d'autoconfiguració que deixa apunt el dispositiu per funcionar, i a més, porta un assistent de configuració per canviar fàcilment la configuració més bàsica (Nom, IP, mode, interficies, etc.); abans conegut com "wizard".

Bàsicament per configurar el dispositiu per Guifi.net amb aquest mètode, cal executar el "qMp easy setup" amb les dades pertinents i canviar les de Wifi, en cas que el dispositiu en porti o en hagi de fer us d'aquesta interfície per Mesh (enlloc o a més d'AP per clients).

1. Anar al menú "Node configuration > qMp easy setup"
 • Canviar el network mode a Community.
 • Posar el nom tal i com s'ha especificat a la web. Recomanable afegir un guió darrera, perquè qMp afegeix automàticament un identificador de 4 digits hexadecimals després del nom.
 • Substituir la IP i màscara per la que ha generat i assignat la web de Guifi al dispositiu.
 • Canviar el comportament/us de les interfícies en cas que no es vulgui la configuració per defecte.
[Afegir imatge qMp easy setup]
2. Anar al menú "Wireless settings"
 • Canviar l'SSID o ESSID (principalment de l'interfície que farà Mesh) pel que s'ha descrit a l'apartat anterior.
 • Configurar el canal amb el de la zona on es vol connectar
[Afegir imatge WIFI]


Nodes frontera

Un node frontera és un node que interconnecta una xarxa Mesh amb la resta de Guifi.net.

Com a mínim són necessaris dos dispositius, o bé, un amb dues antennes/ràdios.

Hi ha dues maneres de muntar un node frontera:

1. Nodes frontera només amb qMp.
Utilitzant el paquet de Quagga per OpenWRT.

[Cal completar]

2. Nodes frontera amb diferents dispositius.
Podeu veure un tipus de configuració "híbrida" amb qMp i una RB Mikrotik amb Router OS.

[Cal completar]


Limitacions actuals

Actualment la web de Guifi.net presenta algunes limitacions per crear i representar les xarxes Mesh.

 • No es pot fer un dispositiu amb una ràdio per Mesh i altra per infraestructura, i alhora reservar un rang d'IP diferent (Mesh,public) per cadascuna, ja que la interfície wlan/lan es crea associada només a la primera ràdio afegida i llavors només es poden afegir nous rangs d'IP a aquesta interfície.
  • Per permetre assignar una (o diverses) IP a cada ràdio/cable farien falta canvis més grans a la web i adaptar la BD. Com que això no està previst a curt termini, de moment, es aconsellable en dispositius "Mixtes" crear primer la ràdio Mesh i després la ràdio AP per a que la primera sigui l'associada a la interfície wlan/lan, i després, si cal, afegir manualment una IP del rang "public".


 • Si hi ha algun node que té visió cap a dues xarxes Mesh (p.ex. GSF-Vallcarca, UPC-Sants), automàticament no es podrà assignar una IP de cada rang, ja que el node hauria d'estar alhora a dues subzones.
  • Per solventar això, es podria fer, o bé deixar el node a la zona superior (p.ex. Barcelona) i afegir les IP de les Mesh manualment per un administrador als diferents dispositius; o bé deixar-ho en una zona/núvol que tingui rang IP Mesh i afegir manualment el rang de l'altra Mesh a un altre dispositiu.


 • De moment, no es poden representar/pintar al mapa els enllaços Mesh, ja que al ser dinàmics no està implementada la opció a la web.
  • Per veure els nodes a un mapa, podeu mirar el que hi ha integrat al software qMp dins del dispositiu.
  • O bé al mapa d'Altermesh seleccionant qMp.cat al desplegable (combo box): http://map.qmp.cat/


 • La funcionalitat d'unsolclic no permet dispositius híbrids/mixtes, es a dir, de moment només està implementat per configurar la primera interfície wifi en mode ad-hoc (per Mesh), deixant la resta tal i com estiguin.


Vegeu també


Enllaços externs


Llistes de correu
Eines de l'usuari