FreeRADIUS

De Guifi.net - Wiki Català

Icona d'esboç

Aquest article està en desenvolupament. Pràcticament totes les pàgines del Wiki de Guifi.net són editables, però en aquesta falta informació essencial. Ampliant-ho ajudaràs a millorar Guifi.net.
Potser puguis ajudar-te amb els wikis castellà i anglès si tenen una pàgina equivalent.

Autenticació amb FreeRADIUS (federat/ldap)

Introducció

Intenció: disposar d'un mecanisme d'autenticació federat compatible amb serveis (pptp, openvpn, squid, hotspots,..) per ampliar la capacitat dels servidors proxy o hotspot, per validar usuaris de guifi.net.

Es tria Radius perquè permet extendre la validació que ofereix LDAP_SSL, i així poder federar directament trastos amb RouterOS, o serveis no compatibles amb LDAP com ara PPTP.

Requisits

Es parteix d'un servidor Debian/Ubuntu configurat amb Servidor Proxy guifi-proxy3.

Instal·lació i configuració

Entrem per ssh a la màquina:

 • Actualitzem els paquets
apt-get update
apt-get upgrade

Instal·lació de freeradius

 • Instal·lem el paquet freeRADIUS i les dependencies
apt-get install freeradius
 • Instal·lem el mòdul ldap
apt-get install freeradius-ldap

Configurar freeradius

 • Editem l'arxiu de configuració /etc/freeradius/radiusd.conf

No s'utilitza EAP, eliminem la linea $INCLUDE eap.conf. Excepte això, la resta de l'arxiu radiusd.conf queda per defecte.

prefix = /usr
exec_prefix = /usr
sysconfdir = /etc
localstatedir = /var
sbindir = ${exec_prefix}/sbin
logdir = /var/log/freeradius
raddbdir = /etc/freeradius
radacctdir = ${logdir}/radacct
 
name = freeradius
 
confdir = ${raddbdir}
run_dir = ${localstatedir}/run/${name}
 
db_dir = ${raddbdir}
 
libdir = /usr/lib/freeradius
pidfile = ${run_dir}/${name}.pid
 
user = freerad
group = freerad
 
max_request_time = 30
cleanup_delay = 5
max_requests = 1024
 
listen {
type = auth
ipaddr = *
port = 0
}
 
listen {
ipaddr = *
port = 0
type = acct
}
 
hostname_lookups = no
allow_core_dumps = no
 
regular_expressions  = yes
extended_expressions  = yes
 
log {
destination = files
file = ${logdir}/radius.log
syslog_facility = daemon
stripped_names = no
auth = no
auth_badpass = no
auth_goodpass = no
}
 
checkrad = ${sbindir}/checkrad
 
security {
max_attributes = 200
reject_delay = 1
status_server = yes
}
 
proxy_requests = yes
$INCLUDE proxy.conf
$INCLUDE clients.conf
 
thread pool {
start_servers = 5
max_servers = 32
min_spare_servers = 3
max_spare_servers = 10
max_requests_per_server = 0
}
 
modules {
$INCLUDE ${confdir}/modules/
}
 
instantiate {
exec
expr
expiration
logintime
}
 
$INCLUDE policy.conf
$INCLUDE sites-enabled/
 • Editem l'arxiu de configuració /etc/freeradius/clients.conf

Definim la clau d'accés al servidor freeradius i les subxarxes que hi tindràn accés. Per defecte és "testing1234", és recomanable canviar-la.

client localhost {
ipaddr = 127.0.0.1
secret = testing1234
nastype   = other
}
 
client 192.168.0.0/16 {
 secret = testing1234
nastype = other
}
 
client 10.0.0.0/8 {
secret = testing1234
nastype = other
}

Configurar freeradius-ldap

 • Editem l'arxiu de configuració /etc/freeradius/modules/ldap

Adaptem els paràmetres perquè coincideixin amb el domini guifi.net. Afegim “set_auth_type = yes” dins la secció ldap

ldap {
server = "ldap.guifi.net"
server = "ldap2.guifi.net"
port = "636"
identity = "uid=proxyldap2011,o=proxyusers,dc=guifi,dc=net"
password = proxyaproxy2011
basedn = "o=proxyusers,dc=guifi,dc=net"
filter = "(uid=%{%{Stripped-User-Name}:-%{User-Name}})"
ldap_connections_number = 5
timeout = 4
timelimit = 3
net_timeout = 1
dictionary_mapping = ${confdir}/ldap.attrmap
edir_account_policy_check = no
set_auth_type = yes
}
 • Editem l'arxiu de configuració /etc/freeradius/sites-available/default

Editem l'arxiu default, assegurant-nos que ldap queda inclòs a les seccions "authorize" i "authenticate". Suprimim altres opcions com ara "unix" dins d'aquestes seccions.

authorize {
ldap
}
authenticate {
Auth-Type LDAP {
ldap
}
}
preacct {
}
accounting {
}
session {
radutmp
}
post-auth {
exec
Post-Auth-Type REJECT {
attr_filter.access_reject
}
}
pre-proxy {
}
post-proxy {
}
 • Editem l'arxiu de configuració /etc/freeradius/sites-available/inner-tunnel

Fem el mateix amb l'arxiu inner-tunnel

server inner-tunnel {
authorize {
ldap
}
authenticate {
Auth-Type LDAP {
ldap
}
}
session {
radutmp
}
post-auth {
Post-Auth-Type REJECT {
attr_filter.access_reject
}
}
pre-proxy {
}
post-proxy {
}
}

Verificació i prova d'autenticació

Verificació del servidor

/etc/init.d/freeradius stop
freeradius -X

Resposta:

FreeRADIUS Version 2.1.8, for host x86_64-pc-linux-gnu, built on Jan 5 2010 at 02:56:18
Copyright (C) 1999-2009 The FreeRADIUS server project and contributors.
 
Starting - reading configuration files ...
 
radiusd: #### Loading Realms and Home Servers ####
radiusd: #### Loading Clients ####
radiusd: #### Instantiating modules ####
radiusd: #### Loading Virtual Servers ####
radiusd: #### Opening IP addresses and Ports ####
 
Listening on authentication address * port 1812
Listening on accounting address * port 1813
Listening on proxy address * port 1814
Ready to process requests.
Servidor operatiu

Prova d'autenticació d'usuaris

Obrim una segona finestra ssh

radtest usuari.guifi password 127.0.0.1 1812 testing1234

Posar un usuari i password de proxy que estigui operatiu. Resposta:

Sending Access-Request of id 37 to 127.0.0.1 port 1812
User-Name = "usuari.guifi"
User-Password = "password"
NAS-IP-Address = 127.0.0.1
NAS-Port = 1812
rad_recv: Access-Accept packet from host 127.0.0.1 port 1812, id=37, length=20

Resposta "Access-Accept"

L'usuari s'ha validat correctament!

Veure també

Referències

Eines de l'usuari