Español  

Servidor Proxy delaypools/ca

De Guifi.net - Wiki Català

Delay pool és una eina per controlar l'ample de banda que poden consumir els usuaris d'un proxy. En aquest manual configurarem un squid3 amb el paquet guifi-proxy3 instal·lat. També serveix per un proxy estàndard, només que enlloc de tocar el fitxer custom.conf tocaríem l'squid.conf, apart d'anar-lo a buscar a la seva carpeta real.

Configuració delay pools per usuaris

Les versions velles d'squid et permeten configurar 3 cues:

 • Agregada = ample de banda total disponible per l'squid
 • Xarxa = ample de banda disponible per cada xarxa tipus classe B
 • Individual = ample de banda disponible per cada host de xarxa classe C

L'squid 3 té fins a 5 cues, nosaltres la que ens interessa és la 4a:

 • Usuari = ample de banda total disponible per cada usuari

D'aquesta forma poso un exemple de configuració, on volem limitar de la següent forma:

 • Agregada = 500000 kByts/s -> 4Mbps
 • Xarxa = Il·limitat
 • Individual = Il·limitat
 • Usuari = 20Mb lliures , després limitació a 125 kBytes/s -> 1Mbps

Codi exemple

#Només 1 delay pool creat
delay_pools 1
#Delay pool 1, nivell 4 delay_parameters pool aggregate network individual user
delay_class 1 4
#ACL src address guifi
acl guifidp src 10.0.0.0/8
delay_access 1 allow guifidp
delay_access 1 deny all
#Limit aggregat : 500 kbiytes/s  no  no 125kbytes/s x per cada usuari, un cop consumits 20Mb sense límit
delay_parameters 1 500000/500000 -1/-1 -1/-1 125000/20000000

Debugging delay pool

squidclient -h IP-PROXY -p PORT -u USUARI -w PASSWORD mgr:delay

Enllaços externs

<< Tornar a servidor proxy

Eines de l'usuari