Español   English  

Servidor de gràfiques 1

De Guifi.net - Wiki Català

Introducció

snpservices és un conjunt d'eines que permetran capturar les gràfiques dels nodes i supernodes que estiguin configurats en aquest servidor. Aquesta màquina haurà de tenir aleshores sortida a guifi.net i a internet, ja que de moment el servidor de guifi.net només està accessible des de internet. Per a llegir les gràfiques, el servidor de guifi.net preguntarà al nostre servidor, via web, les gràfiques dels nodes que estan configurats amb aquest servidor.

Creació del servei a la web de guifi

Prèviament haurem d'haver afegit un dispositiu tipus servidor en el nostre supernode i assigar-li una IP de guifi (dispositiu del supernode > editar > secció de connexions per cable > Rang de IPs destinat als server (es crea si no existeix) > endoll > Enllaça dispositiu > crea > Guardar y modificar.


 1. Crea continguts
 2. guifi.net service
  1. Service name: Servidor de Gràfiques BCNRossello208
  2. Nom curt: BCNRossello208-GRAF
  3. Contactar: mail de contacte de l'administrador
  4. Dispositiu: comencem a escriure el nom del nostre servidor i sortiran els noms dels servidors que comencen així
  5. Servei: SNP Graph Server
  6. Estat: Estat del servei
 3. Desa

Un cop desat, tornem a modificar i canviem alguns valors:

 1. versió: 2.0
 2. url: URL a la que accedirem a la aplicació web de les gràfiques, normalment http://ipdelservidor/snpservices
 3. Desa


Metodologia

Entrem per ssh a la màquina i afegim els repositoris d'apt de guifi:


i instal·lem el paquet snpservices

# apt-get install snpservices

Ens sortirà un menú de configuració que ens demanarà algunes dades:

I començarà a descarregar el fitxer mrtg.cfg corresponent al servidor de gràfiques definit en el punt 1.

En aquest punt ja podem accedir al servei snpservices via web a aquesta url:

http://ipdelservidor/snpservices

Si no funciona comprova que tinguis un enllaç simbòlic a /var/www que es digui snpservices i apunti a /usr/share/snpservices, si no existeix, crea'l.

# ln -s /usr/share/snpservices /var/www/snpservices

Per server Ubuntu 14.04.1 LTS

# ln -s /usr/share/snpservices /var/www/html/snpservices

Ampliació

El servidor va desant la informació que li envien els nodes gràcies a uns scripts que veiem a /etc/cron.d/snpservices

fermat:~# cat /etc/cron.d/snpservices
*/30 * * * *  root  if [ -x /var/www/snpservices/graphs ]; then cd /var/www/snpservices/graphs ; fi; if [ -x /usr/bin/php ] && [ -r /var/www/snpservices/graphs/mrtgcsv2mrtgcfg.php ]; then env LANG=C /usr/bin/php mrtgcsv2mrtgcfg.php >> /var/log/snpservices/mrtgccfg.log 2>&1;fi
*/5 *  * * *  root  if [ ! -x /var/lock/mrtg ]; then mkdir /var/lock/mrtg ; fi; if [ -x /usr/bin/mrtg ] && [ -r /var/lib/snpservices/data/mrtg.cfg ]; then env LANG=C /usr/bin/mrtg /var/lib/snpservices/data/mrtg.cfg --lock-file /var/lock/mrtg/guifi_l >> /var/log/snpservices/mrtg.log 2>&1; fi

El snpservices de la nostra màquina està configurat per tal de preguntar-li a la web de guifi quins nodes n'ha de guardar les gràfiques. Els scripts s'executen cada 5 minuts per a recollir les dades i cada mitja hora per a saber quins nodes s'han de graficar.

Si volem fer un backup de les dades que està recol·lectant el servidor de gràfiques copiem el contingut del directori /var/lib/snpservices. A /usr/share/snpservices hi ha els fitxers de l'aplicació.


Configurar un virtualhost d'apache per al servei

Com ens agrada complicar les coses (o deixar-les una mica ordenades), crearem un subdomini que es dirà graf1, vaig al DNS i apunto el subdomini a la ip d'internet d'aquesta màquina i configuro el virtualhost apuntant al directori snpservices que és un link simbòlic (important afegir la opció FollowSymLinks). Aquest pas és opcional.

# vi /etc/apache2/sites-available/graf1.marsupi.org
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin marsupi@marsupi.org
ServerAlias graf1.marsupi.org *.graf1.marsupi.org
ServerName graf1.marsupi.org

DocumentRoot /usr/share/snpservices

#habilitar en cas de debugging
#ErrorLog /var/log/apache2/graf1.marsupi.org_error.log
#LogLevel warn
#CustomLog /var/log/apache2/graf1.marsupi.org_access.log combined

<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
</Directory>
<Directory /usr/share/snpservices>
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
</VirtualHost>

Carreguemt el fitxer de configuració a l'apache

# a2ensite graf1.marsupi.org

I reiniciem el servei

# service apache2 restart


Agraïments

Thnks Zunbado i Locke.

Eines de l'usuari